Walter Smoked! | Onze algemene voorwaarden

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Walter Kookt een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Walter Kookt en klant samen.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Walter Kookt zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Walter Kookt zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Walter Kookt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Annulering en annuleringskosten

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke of elektronische annulering Walter Kookt heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

Indien de overeenkomst door de klant wordt geannuleerd dan zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1 Bij annulering langer dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement 50% van het offertebedrag.
2 Bij annulering korter dan 30 dagen maar langer dan 10 dagen voorafgaand aan het evenement 75% van het offertebedrag.
3 Bij annulering van 10 dagen of minder voorafgaand aan het evenement 100% van het offertebedrag.
4 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever en of diens gasten op de datum van het evenement wordt de factuur voor 100% verstuurd.
5 Walter Kookt heeft het recht de annuleringskosten te verrekenen met de door de klant betaalde aanbetaling.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Walter Kookt.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Walter Kookt ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.